Op grond van de verstrekte informatie op het aanvraagformulier op onze website kunnen wij een financiële bijdrage verstrekken aan inwoners van de deelnemende gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe. Voor het uitvoeren van deze taak worden persoonsgegevens aan ons verstrekt en/of door ons verzameld. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens wordt omgegaan. Hieronder staat beschreven hoe wij dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens worden door SUN Groningen en Drenthe verwerkt?
Persoonsgegevens zijn gegevens over een persoon of die herleidbaar zijn naar een persoon. Vanaf het moment dat met ons contact wordt opgenomen, worden gegevens, als naam, adres, woonplaats (NAW), telefoonnummer, en/of e-mailadres, gedeeld. Om onze taak te kunnen uitvoeren verwerken wij deze gegevens en soms ook gegevens over de gezondheid. Deze laatste gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens, omdat deze extra gevoelig zijn en extra zorgvuldigheid vereisen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen die persoonsgegevens om onze taak, het verstrekken van financiële bijdragen aan derden, goed te kunnen uitvoeren. Bij verwerken van persoonsgegevens gaat het om alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen worden gedaan, van inzien tot en met verwijderen ervan. De persoonsgegevens worden in het eigen archief en in ons programma SPA bewaard. Wij gaan, conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verwerkersovereenkomst met Data Scientia sluiten. De NAW-gegevens en de gegevens over de verleende dienst worden maximaal zeven jaar bewaard.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen voor wie een aanvraag om een financiële bijdrage bij ons is gedaan. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt van personen met wie in het kader van de aanvraag direct of indirect contact is: personen in dienst van aanvragende instellingen en bewindvoerders.

Wij delen de persoonsgegevens alleen als de betrokkene bij de aanvraag daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Alleen de noodzakelijke personen: secretariaat, bestuursleden en verwerker hebben toegang tot de persoonsgegevens.

De toegang tot de gegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden jaarlijks geëvalueerd.

Inzien en aanpassen van persoonsgegevens

De personen van wie wij persoonsgegevens verwerken, hebben recht op inzage, wijziging en verwijdering van hun gegevens. Een verzoek daartoe kan via sun@groningen.nl of telefonisch 050-3675006 (bereikbaar op di, wo, do. van 9:30-12:30) worden ingediend.

Type uw zoekwoord en druk op enter