Nederland kent veel regelingen en voorzieningen om iedereen volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. In de meeste gevallen werkt het stelsel goed. Maar soms ontstaan er schrijnende situaties waarin de wettelijke voorzieningen tekortschieten. Dan kan SUN Groningen en Drenthe uitkomst bieden: snel en met een eenvoudige procedure.

Voor Stad en Ommeland

SUN staat voor Stichting Urgente Noden. SUN Groningen en Drenthe verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. De stichting is in 2012 van start gegaan voor de inwoners van de gemeente Groningen en werkt inmiddels voor steeds meer Groningse en Drentse gemeenten (deelnemende gemeenten).

Alleen als andere mogelijkheden ontbreken

Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen alleen ingediend worden door medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt (convenantpartners). Een voorwaarde voor toekenning is verder dat er geen gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen.

Hebt u nog geen convenant afgesloten stel u dan in verbinding met SUN Groningen en Drenthe.

SUN geeft – uiteraard afhankelijk van de omstandigheden – bijvoorbeeld geld voor duurzame gebruiksgoederen, woninginrichting, levensonderhoud, kleding en activiteiten van kinderen. SUN is zeer terughoudend in het verstrekken van een gift voor schulden, medische behandeling en reiskosten. Overweegt u om een aanvraag voor deze kosten in te dienen dan adviseren wij u om eerst hierover telefonisch of per mail te overleggen. Het gaat altijd om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken.

Alles naar de mensen in nood

SUN krijgt het geld dat ze uitkeert van fondsen, giften en legaten. De kosten van het – kleine – SUN-bureau worden gedragen door de aangesloten gemeenten. Het fondsengeld wordt zodoende volledig besteed aan noodhulp.

Snel

Aanvragen worden schriftelijk gedaan, op een aanvraagformulier. Als een aanvraag compleet is aangeleverd wil SUN binnen één week een beslissing nemen, en sneller als de nood erg hoog is. Tegen de beslissingen is geen beroep mogelijk.

Voorlichting, bemiddeling en signalering

In het verlengde van de noodhulpverstrekking geeft SUN ook voorlichting, kan ze bemiddelen als er een beroep gedaan moet worden op een voorliggende voorziening en heeft ze een signaleringsfunctie op basis van haar ervaringen.

Anbi

SUN Groningen en Drenthe is erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).
RSIN nummer: 851727839

Type uw zoekwoord en druk op enter