Diever – Op donderdag 15 december 2022 ondertekende wethouder Boonstra namens gemeente Westerveld een convenant waarmee de gemeente deel gaat nemen aan de Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe. Hiermee komen er voor inwoners die in dringende financiële nood verkeren, extra mogelijkheden voor ondersteuning.

Hulp bij dringende financiële nood
Stichting Urgente Noden geeft, afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld geld voor duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast of wasmachine. Daarnaast worden er ook bijdragen verstrekt aan woninginrichting, levensonderhoud en kleding. Het gaat om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken. Een voorwaarde voor toekenning is dat er geen gebruik gemaakt kan worden van voorliggende c.q. wettelijke regelingen.

Een aanvraag voor een financiële bijdrage kan ingediend worden via het Geldpunt Westerveld of andere samenwerkingspartners zoals: de Voedselbank, de Kledingbank. Welzijn MensenWerk, beweegcoaches en consulenten van Werk & Inkomen en Wmo en Jeugd.

SUN Groningen en Drenthe
SUN verleent financiële hulp aan inwoners van de provincies Groningen en Drenthe die in acute financiële nood verkeren. Het geld voor de giften die SUN verstrekt komt van fondsen en donaties. De kosten van het SUN-bureau worden betaald door de aangesloten gemeenten, waaronder nu ook de gemeente Westerveld.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter

Donatie GasTerra SUN Groningen/Drenthe